Nadci¶nienie tętnicze

Wpis

¶roda, 13 lipca 2011

Przyczyny nadci¶nienia tętniczego

Aż u 95% chorych z nadci¶nieniem nie udaje się ustalić jego przyczyny. Ten typ nadci¶nienia nazy­wa się nadci¶nieniem pierwotnym. Nadci¶nienie zło¶liwe to takie, które doprowadza do uszkodze­nia narz±dów; ci¶nienie rozkurczowe w tych przy­padkach zwykle przekracza 130. Nadci¶nienie zło­¶liwe jest chorob± zagrażaj±c± życiu, która rozwija się szybko i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.Przypadki, w których przyczynę nadci¶nienia można ustalić, nazywa się nadci¶nieniem wtórnym. Z poznanych przyczyn nadci¶nienia wtórnego naj­większe znaczenie maj± choroby nerek. Nadci¶nie­nie wtórne może być wywołane przez guzy nowo­tworowe lub inne choroby powoduj±ce wydzielanie w nadnerczach nadmiernych ilo¶ci hormonów, któ­re podnosz± ci¶nienie krwi. Pigułki antykoncepcyj­ne (zwłaszcza te, które zawieraj± estrogen) oraz ci±ża mog± zwiększyć ci¶nienie tętnicze, podob­nie leki obkurczaj±ce naczynia krwiono¶ne. Wprawdzie nadci¶nienie tętnicze jest chorob± nieco tajemnicz±, wi±że się j± jednak z pewnymi czynnikami ryzyka. Nadci¶nienie na ogół wystę­puje li spokrewnionych osób i czę¶ciej u mężczyzn. Na nadci¶nienie pierwotne duży wpływ ma styl życia. Szczególnie niew±tpliwy jest zwi±zek mię­dzy spożyciem soli a nadci¶nieniem. Mieszkańcy północnych wysp japońskich spożywaj± więcej soli na osobę niż jakakolwiek inna populacja na ¶wie­cie, występuje u nich też największa zapadalno¶ć na nadci¶nienie pierwotne. I przeciwnie - osoby, które nie dodaj± soli do pokarmów, zasadniczo nie choruj± na nadci¶nienie pierwotne. Większo¶ć pa­cjentów z nadci¶nieniem jest „uczulona na sól", co oznacza, że każda ilo¶ć soli ponad zapotrzebo­wanie minimalne prowadzi do nadci¶nienia. Do innych czynników zwi±zanych z nadci¶nieniem należ± otyło¶ć, cukrzyca i stres, niedobór potasu, wapnia i magnezu, bark aktywno¶ci fizycznej i dłu­goletnie picie alkoholu.

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Kategoria:
Autor(ka):
adminero
Czas publikacji:
¶roda, 13 lipca 2011 14:44

Polecane wpisy

  • Zapobieganie nadci¶nieniu tętniczemu

    Możesz przyczynić się do utrzymania ci¶nienia krwi w granicach prawidłowych i zmniejszyć ryzyko cho­roby serca, dokonuj±c kilku zmian w stylu życia. ♦ Uwa

  • Domowe sposoby leczenia nadci¶nienia tętniczego

    ♦ Zastosuj zdrow± dietę. Spożywaj dużo owoców, warzyw i produktów zbożowych. Zrezygnuj z potraw słonych i używaj innych przypraw niż sól. Zmniejsz spożyci

  • Nie poddawaj się stresowi

    Skutecznym sposobem na nadci¶nh może być domowe zwierzę. Jak wykazu­j± badania, przebywanie ze zwierzętami zmniejsza stany lękowe i redukuje stres u wielu ludzi